Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

How we make 3D tiny balls in a Zentangle! ( tutorials in English)

Πώς φτιάχνουμε 3D μπίλιες σε ένα Zentangle!

Μετά από ερωτήσεις σας στο FB για το πώς φτιάχνουμε 3D μπίλιες, (όπως αυτές οι μικρές στην παρακάτω εικόνα), ήρθε η ώρα να σας γράψω πώς δουλεύω εγώ.




1. Παίρνω ένα έγχρωμο χαρτί, όχι λευκό:
1. I get a colored paper, not white:


 2. Ξεκινάω κάνοντας μικρούς κύκλους με την πένα των 0,1.
2. I start by making tiny circles with  pen (0.1)

3. Συνεχίζω ....
3. Continue ....


 4. Κατόπιν με ένα πενάκι 0.5 ξαναπερνάω το μισό κύκλο (για να τονιστεί η μια πλευρά της μπίλιας) :
4. Then,  with a  pen 0.5 Ι paint half cycle left or right (to emphasize one side of the ball)

5. Με μια καλά ξυσμένη ξυλομπογιά (εγώ έβαλα μπλε σκούρο) βάφω την ίδια πλευρά.
6. With a well scraped pencils (I put dark blue) paint the same side.

6. Με λευκό gel κάνω μια μικρή κουκκίδα ακριβώς πάνω από την μπλε ξυλομπογιά. Όλες οι κουκκίδες πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά κάθε κύκλου. Έτσι θα φαίνεται σαν αντανάκλαση του φωτός.
6. With white gel make a small dot just above the blue pencil. All dots must be on the same side of each cycle. So it seems like light reflection.

7. Τέλος με ένα μολύβι σχετικά μαλακό (2Β) βάζω δίπλα  σε κάθε μπίλια μια μικρή σκιά, για να δοθεί η εντύπωση ότι οι μπίλιες προεξέχουν:
7. Finally with a relatively soft pencil (2B) put next to each ball a  shadow ( to give the impression that the balls protruding):


Αυτά από μένα....
 This is it!



Μια άλλη φορά θα σας δείξω πώς φτιάχνω τις μπλε "πέτρες" της παραπάνω εικόνας.
Another time I will show you how I make the blue "stone" of the above image.

I hope you understand my english!


Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016